ELA DESIGN Proiectare Arhitectura si Rezistenta Sigla    
home
utile
portofoliu
contact


 • Certificatul de urbanism
 • Proiectul pentru obtinerea autorizatiei de construire
 • Proiect pentru obtinerea autorizatiei de demolare
 • Faze de proiectare
 
1. CERTIFICATUL DE URBANISM - CU

Certificatul de urbanism este actul de informare prin care autoritatile (consiliul local aferent), in conformitate cu prevederile planurilor urbanistice si ale regulamentelor aferente acestora ori ale planurilor de amenajare a teritoriului, dupa caz, avizate si aprobate potrivit legii, fac cunoscute solicitantului elementele privind regimul juridic, economic si tehnic al terenurilor si constructiilor existente la data solicitarii si stabilesc cerintele urbanistice care urmeaza sa fie indeplinite in functie de specificul amplasamentului, precum si lista cuprinzand avizele si acordurile legale, necesare in vederea autorizarii.

Termenul de emitere - cel mult 30 de zile de la data inregistrarii cererii, mentionandu-se in mod obligatoriu scopul emiterii acestuia.

Termenul de valabilitate - se stabileste de catre emitent intre 6 si 24 de luni de la data emiterii. Prelungirea valabilitatii CU se poate face la cerearea titularului formulata cu cel putin 15 zile inaintea expirarii pentru o perioada de cel mult 12 luni si doar o singura data.

Acesta se va adresa autoritatilor cu o cerere prin care se solicita emiterea CU cu precizarea scopului solicitarii.

Scopul emiterii CU - pentru autorizarea executiei lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente precum si pentru autorizarea desfiintarii constructiilor.

Certificatul de urbanism nu confera dreptul de a executa lucrari de constructii.Documentele necesare emiterii CU:

 • cerere tip completata cu elementele de identificare ale solicitantului si imobilului, cu precizarea scopului solicitarii
 • plan de situatie, elaborat pe suport topografic - vizat de oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie - la scarile 1:2000 si 1:500;
 • extrasul de Carte funciara (pana la introducerea cadastrului general in unitatea administrativ-teritoriala respectiva) pentru imobilele proprietate privata, numai in cazul solicitarii certificatului de urbanism pentru instrainari;
 • copie dupa titlul de proprietate asupra imobilului, care atesta dreptul de proprietate
 • documentul de plata a taxei de eliberare a certificatului de urbanism (in copie).

Dupa obtinerea Certificatului de Urbanism veti sti ce aveti voie si cum puteti construi.

Certificatul contine referinte despre:

 • regimul maxim de inaltime a viitoarei constructii
 • pozitionarea pe teren ( aliniamente fata de strada,, vecini, etc)
 • inaltimea maxima
 • valoarea maxima pentru ProcentuI de Ocupare - (POT) - calculat ca raport intre aria construita si aria terenului (uzual,  procentul de ocupare a terenului este de pana la 45% - in Bucuresti si pana la 30% in judetul Ilfov)
 • valoarea maxima pentru CoeficientuI de Utilizare al Terenului calculata ca raport intre aria construita desfasurata si aria lotului de teren.

  © Ela Design 2004 - 2024